DISCLAIMER - PRIVACY - HYPERLINKS - COOKIES


DISCLAMER E-MAIL MEIVO BV


Dit bericht en zijn bijlagen kunnen vertrouwelijke en persoonlijke informatie bevatten en zijn om die reden uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerden. De inhoud van het bericht en zijn bijlagen wordt beschermd bij wet en door intellectuele eigendomsrechten. Indien u niet de genoemde of bedoelde geadresseerde bent van dit bericht, is het volstrekt verboden de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren, reproduceren, publiceren of op enige andere manier te gebruiken of verspreiden. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u om ons onmiddellijk te verwittigen door dit bericht te beantwoorden en het bericht (m.i.v. alle bijlagen) niet te openen maar volledig uit uw systeem te wissen. Er wordt geen enkele waarborg gegeven omtrent de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch inzake de tijdige ontvangst van een verzonden bericht. Indien het bericht foutieve informatie zou bevatten, verzoeken wij u dit onverwijld aan ons te melden.


DISCLAIMER WEBSITE WWW.MEIVO.BE


Het gebruik van de website www.meivo.be website is onderworpen aan de hierna bepaalde gebruiksvoorwaarden. De toegang en het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van onderstaande voorwaarden. De website behoort toe aan Meivo bv, met maatschappelijke zetel te Emiel Vanderveldestraat 22 - 8200 Brugge, met ondernemingsnummer 0688 657 438 en als contactpersoon de heer Jan Vos.


Gebruik van de Website

Meivo bv streeft ernaar om op de website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Meivo bv niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie is louter van algemene aard en kan op iedere moment zonder verder vooraankondiging worden gewijzigd of verwijderd.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Meivo bv wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de website. De foutloze en/of ononderbroken werking van de website kan niet worden gegarandeerd.

De website bevat verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden. Meivo bv heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van deze websites. Meivo bv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden. 


Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen op de website, waaronder begrepen alle contactgegevens, teksten, foto’s, video’s, grafisch materiaal, logo’s en alle merknamen zijn het volledige eigendom van, ofwel in licentie bij, Meivo bv en vallen uitsluitend onder het auteursrecht, recht van handelsmerk en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Meivo bv. Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden, behoudens mits schriftelijke toestemming van Meivo bv. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.


Bescherming van persoonsgegevens

Meivo bv neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze privacyverklaring raadplegen.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


PRIVACY POLICY


Deze privacy policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Meivo bv, met maatschappelijke zetel te Emiel Vanderveldestraat 22 - 8200 Brugge, met ondernemingsnummer 0688 657 438 en als contactpersoon de heer Jan Vos.


Meivo bv respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze privacy policy. Meivo bv respecteert de Belgische wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.


In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw Persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen.
 • Niet verkopen.
 • Zorgvuldig beveiligen.


Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over inhoud van deze privacyverklaring dan kan u ons steeds contacteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door Meivo bv worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten van Meivo bv.


Welke gegevens

Meivo bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Meivo bv verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om de persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten en leveranciers, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de persoonsgegevens van potentiële werknemers.

Meivo bv kan volgende persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

 • Identiteitsgegevens (naam, email-adres, gsm-nummer, functie).
 • Persoonlijke bijzonderheden (leeftijd, geslacht).
 • Informatie met betrekking tot uw interesses.
 • Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum (in kader van een sollicitatie).
 • Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.


Waarvoor worden de gegevens gebruikt

De gegevens worden gebruikt voor diverse doeleinden.

 • Het leveren van onze diensten aan klanten. Wij verwerken identiteits- en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers, hun medewerkers en andere nuttige contactpersonen teneinde de overeenkomst met onze klanten te kunnen uitvoeren. Het doeleinde voor deze verwerkingen is ons klantenbeheer. Deze verwerkingen behoren tot ons gerechtvaardigd belang gezien wij op een efficiënte wijze in contact wensen te treden met de contactpersonen bij onze klanten.
 • Financiële administratie. Wij verwerken identiteits- en factuurgegevens teneinde onze eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Deze verwerking behoort enerzijds tot ons gerechtvaardigd belang, namelijk de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door ons geleverde diensten. Anderzijds rust er een wettelijke verplichting op Meivo bv om onze boekhouding te voeren.
 • Onderhouden van onze klantenrelaties. Meivo bv wenst haar klantenrelatie te onderhouden. Om die reden kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten die u mogelijks kunnen interesseren of om u uit te nodigen voor evenementen waarin u mogelijks geïnteresseerd kunt zijn. Het versturen van dergelijke mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang en is bovendien ook in het belang van onze klanten. Klanten kunnen zich steeds van dergelijke mailings uitschrijven.
 • Direct Marketing. Meivo bv verwerkt identiteits- en contactgegevens van prospecten in het kader van direct marketing. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om contactgegevens van mogelijke nieuwe klanten te verwerken. Het versturen van nieuwsbrieven aan prospecten is steeds gebaseerd op hun toestemming.  
 • Wervingsdoeleinden. Meivo bv verzamelt persoonsgegevens met het oog op werving van nieuwe werknemers. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.


Toegang door en doorgifte aan derden

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectieve verwerkers die Meivo bv bijstaan bij de uitoefening van hun taken, zoals de beheerssoftware, de betalingsverwerking, boekhoudpakket en een backup-service.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Meivo bv uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Meivo bv zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Meivo bv bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Meivo bv en de gebruiker.


Veiligheidsmaatregelen

Meivo bv heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Meivo bv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Meivo bv met uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking. U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Meivo bv. Daarnaast heeft u steeds het recht om Meivo bv te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet. U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Meivo bv in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

Recht van intrekking van de toestemming. Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten. U kan uw rechten uitoefenen door Meivo bv daartoe te contacteren, hetzij per email, per post naar het adres van de zetel, eerder vermeld in deze policy of door gebruik te maken van het contactformulier op de website als dit voorzien is, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.


Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Meivo bv evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be. 


Wijzigingen

Deze privacy policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen.


HYPERLINKS WEBSITE


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Meivo bv is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.


COOKIE POLICY


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer, tablet, smartphone of ander mobiel apparaat worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden). De Belgische wetgeving bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-privacy-richtlijn, maar het cookiegebruik en de cookie-wetgeving worden in elk Europees land anders geregeld.

 

Welke soorten cookies gebruiken we?

Deze website gebruikt vooral first party cookies. Die cookies zijn er om je gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van deze website, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruikt deze website externe cookies:

 • Google Analytics. Wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de site bezoekt. Via deze tracking cookies kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website bezoeken en bepaalde demografische gegevens (bv. land van oorsprong) verzamelen. Wij houden uw IP-adres bij. Ook worden de gegevens voor onbeperkte duur bijgehouden.
 • Social Media. Op bepaalde pagina’s tonen we enkele social media ‘buttons’. Deze worden geladen met behulp van een aantal cookies. Deze buttons laten u als gebruiker toe om deze berichten verder te verspreiden via uw persoonlijke social mediakanaal.


Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van deze website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de 'Help'-functie van uw browser.


Laatst bijgewerkte versie: 05/02/2020